Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

marilena: ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ....

marilena: ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ....: Για δείτε αυτό. Δ Ι Α Δ Ω Σ Τ Ε Τ Ο !!! Τώρα που θα πάμε να πληρώσουμε καλόν είναι να συνυποβάλουμε την παρούσα δήλωση επιφύλαξης. Δεν ξ...

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ....


Για δείτε αυτό.
Δ Ι Α Δ Ω Σ Τ Ε   Τ Ο !!!


Τώρα που θα πάμε να πληρώσουμε καλόν είναι να συνυποβάλουμε την παρούσα 
δήλωση επιφύλαξης. Δεν ξερει κανείς τί γίνεται στο μέλλον αν η έκτακτη 
εισφορά κριθεί αντισυνταγματική.
ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

              Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011
 


Του............. ............................ κατοίκου……………με ΑΦΜ………….

ΠΡΟΣ   Την Δ.Ο.Υ.................

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς
ποσού ευρώ

Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς  αρ. 29 Ν.3986/2011  ποσού ευρώ
............ (υπ' αρ. χρημ. καταλ......... )  ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν
είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα:

Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης

Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.
Δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για   ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.
Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.

Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.001,00 € και άνω.
Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά .
Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.

Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .

Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.
Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.
Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.

Δ. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.

Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.
Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες    Συνταγματικές διατάξεις,    δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ' ουσία σε κατάλυση αυτών.

Κατόπιν τούτου, υπείκων    στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών,     προβαίνω     σήμερα     στην     καταβολή     του     ποσού     των
ευρώ   ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεπομένων του άνω αρ. 29
 Ν.3986/2011 ……………. Δόσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος μου εισφοράς συνολικού ποσού  …………….   με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

ΠΡΟΣΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΔΝΤ !!!

marilena: Μαρία Μαργαρίτη...Η φιμωμένη είδηση του μήνα....

marilena: Μαρία Μαργαρίτη...Η φιμωμένη είδηση του μήνα....: ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΟΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!! ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!! ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΛΕ...

Μαρία Μαργαρίτη...Η φιμωμένη είδηση του μήνα....ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΟΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!! 
ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!!
ΔΙΑΔΩΣΤΕ  ΤΟ !!! ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ!!!
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΑ!!! 
 
 
Ημερομηνία: Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2011, 11:09k

Η φιμωμένη είδηση του μήνα, που δεν προβλήθηκε από την ελληνική τηλεόραση.

21 Ιουνίου 2011

http://mysatelite.files.wordpress.com/2011/06/margariti_maria2.jpg?w=400&h=264
  


Η δικαστής Γρεβενών κα Μαρία Μαργαρίτη εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το δικαστικό σώμα, όταν έβγαλε στη φόρα παρτίδα κονδυλίων που προορίζονταν ως οικονομική ενίσχυση σε σεισμοπαθείς, τα οποία κατασπαράχθηκαν από κρατικούς και παρακρατικούς φορείς.

Παράλληλα, ξεμπρόστιασε ολόκληρο το δικαστικό σώμα αποκαλύπτοντας τον ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εκατοντάδες ανήλικοι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά (και πολλές φορές έναντι αμοιβής που απολαμβάνουν δικαστικοί και άλλοι μεσάζοντες) σε μυστικό χώρο, ειδικά διαμορφωμένο εντός των δικαστηρίων!

Η κα Μαρία Μαργαρίτη, προέβη σε απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ζητώντας την πλήρη αποκατάστασή της και την ανάδειξη των παραπάνω θεμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα μέχρι αυτή την στιγμή ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, παρά μόνο από το BBC, ενώ στο YouTube η μαζική διανομή του βίντεο δεν επιτρέπεται (αναγράφεται η ένδειξη ʽEmbedding disabled by requestʼ).

Δυστυχώς η τηλεόραση μόνο ρόλο υπνωτισμού παρέχει στην κοινωνία μας. Το μόνο που δείχνουν και το μόνο που μαθαίνουμε είναι το DVD του Μάκη και ποιος θα γίνει παπάς στη θέση του παπά.

Αν μπορούμε να αντιδράσουμε κάπως με τα εφόδια που διαθέτουμε, είναι να ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε μέσω του Internet. Τέτοια mail πρέπει να γίνονται forward.

Παρακαλώ στείλτε το σε όσους μπορείτε. Αυτή η είδηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΑΦΤΕΙ επειδή το θέλουν τα συμφέροντα τους.

Κοσμάς Ν. Ζαχαράτος

Δικαστής Γρεβενών

marilena: ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ.....

marilena: ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ.....: ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011 ...

ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ.....


                                ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

              Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011
 


Του............. ............................ κατοίκου……………με ΑΦΜ………….

ΠΡΟΣ   Την Δ.Ο.Υ.................

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς
ποσού ευρώ

Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς  αρ. 29 Ν.3986/2011  ποσού ευρώ
............ (υπ' αρ. χρημ. καταλ......... )  ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν
είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα:

Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης

Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.
Δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για   ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.
Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.

Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.001,00 € και άνω.
Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά .
Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.

Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .

Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.
Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.
Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.

Δ. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.

Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.
Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες    Συνταγματικές διατάξεις,    δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ' ουσία σε κατάλυση αυτών.

Κατόπιν τούτου, υπείκων    στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών,     προβαίνω     σήμερα     στην     καταβολή     του     ποσού     των
ευρώ   ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεπομένων του άνω αρ. 29
 Ν.3986/2011 ……………. Δόσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος μου εισφοράς συνολικού ποσού  …………….   με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.


Με την προσήκουσα τιμή

Ο καταβάλλων με επιφύλαξηφορολογούμενος

marilena: ΤΣΙΠΑ....

marilena: ΤΣΙΠΑ....: Τότε, που υπήρχε και λίγη τσίπα....έπεφταν και κάποιοι από τα μπαλκόνια.... Ίσως από ντροπή επειδή είχαν πουλήσει τον αρχηγό τους...ίσω...

ΤΣΙΠΑ....

Τότε, που υπήρχε και λίγη τσίπα....έπεφταν και κάποιοι από τα μπαλκόνια....
Ίσως από ντροπή επειδή είχαν πουλήσει τον αρχηγό τους...ίσως από φόβο μπροστά στην αποκάλυψη λαδιών τους....ίσως και από εκβιασμούς....


Έπεφταν όμως γιατί ντρεπόντουσαν για τις πράξεις τους....

Αυτή η εποχή ανήκει όμως στο παρελθόν....

Τώρα, τα πράγματα είναι διαφορετικά και πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Ποιος έχει πλέον τσίπα στις μέρες μας για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.....

Τώρα κανείς δεν ντρέπεται, κανείς δεν έχει τύψεις και ευαισθησίες, κανείς δεν έχει χάσει την όρεξή του....
Επιβάλει τις ποινές του, καταλογίζει το ακαταλόγιστο, και προδίδει έναν ολόκληρο λαό χωρίς δεύτερη σκέψη.

Άλλες εποχές, άνθρωποι ακόμα πιο παχύδερμοι από παλιά και χαρακτήρες διαφορετικοί.

Τσίπα δεν υπάρχει πια....δυστυχώς.

Αν υπήρχε, δεν θα προλαβαίναμε να τους μετράμε όταν θα πέφτανε από τα μπαλκόνια......

Τώρα πια δεν ιδρώνει κανένα αυτί και δεν ματώνει καμιά καρδιά.....

Μπαλκόνια έχουμε πολλά....τσίπα δεν έχουνε καθόλου.....

marilena: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛ...

marilena: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛ...: ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ BLOGS Αποκλεισμός της Βουλής των Ελλήνων την ερχόμενη Τρίτη Η τελευταία ευκαιρία κάθε Έλ...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ BLOGS Αποκλεισμός της Βουλής των Ελλήνων την ερχόμενη Τρίτη Η τελευταία ευκαιρία κάθε Έλληνα έχει ημερομηνία. Αποκλεισμός της Βουλής των Ελλήνων την ερχόμενη Τρίτη που θα ψηφιστεί ο φόρος για τα ακίνητα μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ. Με αυτοκίνητα, μηχανές, πεζοί, όλοι οι Έλληνες στο Σύνταγμα. Δώστε τέλος στην προδοσία. Όλη η Ελλάδα ενωμένη. Διαδώστε το μήνυμα, με κάθε μέσο η ελπίδα είναι στα χέρια κάθε ενός ξεχωριστά.

marilena: Οι καμπύλες εκδικούνται.....

marilena: Οι καμπύλες εκδικούνται.....: Traders on the floor of the New York Stock Exchange this week on another day of volatility on the back of the European financial crisis ...

Οι καμπύλες εκδικούνται.....Traders New York global financial crisis

Traders on the floor of the New York Stock Exchange this week on another day of volatility on the back of the European financial crisis - analysts are warning that unless the situation is resolved soon there could be a rout. Photograph: Brendan Mcdermid/Reuters

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

marilena: ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ......

marilena: ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ......: Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ επιστολή ενός κάτω των 55 απόστρατου: "Σας φτύνω...επώνυμα". Είμαι κάτω από 55 ετών Ανώτερος Αξιωματικός ε.α και φτύνω στα ...

ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ......


Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ επιστολή ενός κάτω των 55 απόστρατου: "Σας φτύνω...επώνυμα". Είμαι κάτω από 55 ετών Ανώτερος Αξιωματικός ε.α και φτύνω στα μούτρα σας . ... Έχω τιμηθεί με όλα τα μετάλια και τα παράσημα ,με εύφημο μνεία για τις υπηρεσίες μου , δεν έχω τιμωρηθεί ποτέ μου και έχω υπηρετήσει σε όλο τον κόσμο . Έχω υπηρετήσει 22 χρόνια στην ειδική μονάδα ΧΩΚ και ήμουνα παντού και πάντα και στην κρίση των Ιμίων ενεργοποίησα τους Πυραύλους ΧΩΚ .Στα 39 μου έπαθα έμφραγμα και υπεβλήθηκα σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς .. Από τότε υπηρέτησα σε υπηρεσία γραφείου αποφάσισα να παραιτηθώ στα 50 μου με σκοπό να φροντίσω την υγεία μου .. Επειδή σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα μοσχεύματα έχουν ορισμένο χρόνο ζωής δεν πρόκειται να φτάσω στην ηλικία των 55 ετών , φτύνω τώρα στα μούτρα σας γιατί δεν προλαβαίνω να φτύσω στους τάφου σας Λυπάμαι μόνο που από τους Αξιωματικούς του Κέντρου Επιχειρήσεων είμαι ο μόνος στην Ζωή από τους( 3 )τρεις συμμαθητές μου στην ίδια υπηρεσία έχουν πεθάνει οι δύο σε ηλικία 40 χρονών και φέτος πέθανε και ο αντικαταστάτης μου σε ηλικία 35 ετών όλοι από ο έμφραγμα και όλοι από το υψηλό στρες. Λυπάμαι μόνο που δημιούργησα οικογένεια με τρία παιδιά και τα τρία επιστήμονες και άνεργα !! Λυπάμαι που τόσα χρόνια ήμουν δίκαιος και τίμιος ,λυπάμαι που για τα χάλια της Πατρίδος μου που εσείς είστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι και την πληρώνουμε μόνο εμείς . Λυπάμαι που με υποχρέωσαν να πληρώνω τα ταμεία σας και δεν μπορώ να εισπράξω τα χρήματα ούτε καν τις εισφορές μου (λόγω αδυναμία πληρωμής ΜΤΣ ΒΕΑ ) και δεν μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου .Επειδή κάποιοι τα φάγανε και δεν τιμωρήθηκαν ΠΟΤΕ Λυπάμαι που τόσα χρόνια δεν σας πήγα στα δικαστήρια γιατί επί 30 χρόνια με υπολογισμένα 10 χρόνια υπηρεσίες και πέραν του ωραρίου, νυχτερινά και αργίες δεν πήρα ούτε μια δραχμή .. υπερωρία ενώ οι πλασματικές υπερωρίες πάνε σύννεφο παντού Υ.Γ Επειδή δεν ήμουνα ποτέ ζήτουλας θα ψάξω για μαύρη εργασία να βοηθήσω την οικογένεια μου για να μην φτάσω στο σημείο να σκοτώσω κάποιον πολιτικό ανεύθυνο . Παραθέτω τα προσόντα μου αν κάποιος μπορεί να με χρειαστεί Γνωρίζω Αγγλικά, γνωρίζω υπολογιστές γνωρίζω από ασυρμάτους, γνωρίζω όλα όπλα ατομικά και ομαδικά ,μπορώ να σκοτώσω από 300μ απόσταση με μια σφαίρα , μπορώ να αναχαιτίσω ολόκληρο σμήνος αεροσκαφών και ελικοπτέρων ,μπορώ να ανατινάξω οποιοδήποτε κτίριο, μπορώ να κάνω υποκλοπές τηλεπικοινωνιών ,μπορώ να κάνω παρεμβολές, μπορώ να κάνω ότι δολιοφθορά μπορείτε να φανταστείτε .Έχω ειδική εκπαίδευση στους υπολογιστές με ό,τι αυτό συνεπάγεται . Μακρυγιάννης Χρήστος Ε

marilena: ΠΟΣΟ Μ@Λ@ΚΕΣ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...............

marilena: ΠΟΣΟ Μ@Λ@ΚΕΣ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...............: Θέλω να βλέπω την ώρα της εκτέλεσης....ή όχι, καλύτερα να μην βλέπω. Καλύτερα μόνο να ακούω και να περιμένω..... Αν βλέπω, θα πεθάνω πριν...

ΠΟΣΟ Μ@Λ@ΚΕΣ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...............

Θέλω να βλέπω την ώρα της εκτέλεσης....ή όχι, καλύτερα να μην βλέπω.
Καλύτερα μόνο να ακούω και να περιμένω.....

Αν βλέπω, θα πεθάνω πριν με τουφεκίσετε....απ' την τρομάρα μου και από την άγρια εικόνα σας......΄Αν ακούω μόνο, ίσως να είναι καλύτερα....

Δεν ξέρω πραγματικά δεν μπορώ να αποφασίσω.Από την άλλη μεριά, αν βλέπω, θα αισθάνομαι πιο ήρεμη ίσως, βλέποντας πως δίπλα μου στέκεται κι ένας ολόκληρος λαός. Θα αισθανθώ καλύτερα αν είμαι μέσα στα εκατομμύρια των Ελλήνων που εσείς πυροβολείτε......Βέβαια θα πονώ περισσότερο αν βλέπω τα αγαπημένα μου πρόσωπα δίπλα μου να ζουν κι αυτά αυτή την τραγικότητα......

Ίσως καλύτερα να μην βλέπω......και απλά να κρατώ τα αγαπημένα μου πρόσωπα απ' το χέρι.....

Απ ' την άλλη θέλω να έχω την εικόνα τους  στα μάτια μου και να την πάρω μαζί......

Δεν ξέρω.Δεν μπορώ να επιλέξω....

Δεν μπορώ να επιλέξω τον τρόπο της εκτέλεσης μου.......

Δεν το βλέπετε......Δεν μπορώ να επιλέξω.

Πόσο μ@λ@κες είστε επιτέλους....

Επιλέξτε εσείς και απλά τελειώνετε......
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

marilena: ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΥΡΙΤΣΑ ΣΑΣ....

marilena: ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΥΡΙΤΣΑ ΣΑΣ....: Oktoberfest revelers raise their mugs in a beer tent at the Theresienwiese fairgrounds in Munich.

ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΥΡΙΤΣΑ ΣΑΣ....

Oktoberfest revelers raise their mugs in a beer tent at the Theresienwiese fairgrounds in Munich.

Oktoberfest revelers raise their mugs in a beer tent at the Theresienwiese fairgrounds in Munich.

marilena: 340 ΔΙΣ ΜΟΝΟ......

marilena: 340 ΔΙΣ ΜΟΝΟ......: GREECE The problem: Greece's huge debts, about 340bn euros (£297bn; $478bn). In late 2009, after months of speculation and sovereign de...

340 ΔΙΣ ΜΟΝΟ......GREECE

The problem: Greece's huge debts, about 340bn euros (£297bn; $478bn).
In late 2009, after months of speculation and sovereign debt crises in Iceland and the Middle East, Greece finally admitted its debts were the highest in the country's modern history.
Since then, a 110bn-euro bailout was passed by the eurozone last year and a second bailout of roughly the same size was agreed earlier this year - but not yet passed.
Most observers remain highly sceptical of Greece's ability to ever repay its huge mountain of debt. Talk persists of an unprecedented default or of Greece leaving the eurozone.
Because of the interconnectedness of the European economy, this would cause huge losses for French and German banks.
Thus, though Greece has been bailed out, fears of it running out of money continue to plague investors.
International credit markets remain wary of Greece because of its sovereign debt rating.
Ratings: Greece is now considered to be "junk" by the ratings agencies, meaning it has a very high chance of defaulting. S&P has cut its debt seven times since 2009, from A to CC, the third-lowest rung on its rating scale.
S&P: CC
Moody's: Ca

ITALY
Ratings: Italy was last triple-A in 1995. Since then, its rating has been fairly stable near the top of the investment grade rankings.
S&P: A
Moody's: Aa2
SPAIN
Ratings: Last at the highest rating in 1992, the Iberian nation has been cut twice since 2009.
S&P: AA
Moody's: Aa2
FRANCE
Ratings: France was given the top rating by Moody's in 1988, and kept it ever since, despite anaemic growth.
S&P: AAA
Moody's: Aaa
GERMANY
Ratings: Following reunification, the country was given the highest possible creditworthiness by S&P in 1992 and Moody's in 1993.
S&P: AAA
Moody's: Aaa
UNITED KINGDOM
Ratings: In 2009, S&P lowered its outlook on British debt to "negative" from "stable" for the first time since the agency started rating its public finances in 1978. But the triple-A rating has been affirmed since 1993.
S&P: AAA
Moody's: Aaa
IRISH REPUBLIC
Ratings: The Irish Republic held the highest triple-A rating as recently as 2001. S&P has cut it five times since 2009.
S&P: BBB+
Moody's: Ba1
PORTUGAL
Ratings: Portugal has been cut four times since 2009. It was once triple-A, way back in 1993.
S&P: BBB-
Moody's: Ba2


BBC news